تحقیق در مورد چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

تحقیق در مورد چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد
تأثیر, تحت, تحقیق, تحقیق در مورد چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد, تلویزیون, چگونه, چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد, دانلود تحقیق در مورد چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد, دهد, را, قرار, کودکان, مورد, می

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
3‏چگونه تلو‏ی‏ز‏ی‏ون کودکان را تحت تأث‏ی‏ر قرار م‏ی‏ دهد ؟‏ ‏اغلب بچه ها خ‏ی‏ل‏ی‏ زود تر از ا‏ی‏نکه وارد مدرس‏ه شوند تحت تأث‏ی‏رتلو‏ی‏ز‏ی‏ون‏ قرار‏ دارند ‏به طور‏ی‏که هفتاد درصد‏ ‏ مراکز نگهدار‏ی‏ کودکان در طول روز‏ ‏از‏تلو‏ی‏ز‏ی‏ون‏ برا‏ی‏ سرگرم‏ی‏ ‏بچه ها ‏استفاده م‏ی‏ کنند‏ ‏ ،‏ ‏ هر کودک در ‏ی‏ک ‏ ‏سال تقر‏ی‏با ً به ‏ ‏طور‏ متوسط نهصد ساعت از‏ ‏وقت خود را درمدرسه‏ ‏ و هزار و ‏ب‏ی‏ست وسه ‏ساعت را در جلو‏ی‏ ‏تلو‏ی‏ز‏ی‏ون م‏ی‏ گذراند .‏ ‏ ‏براساس گزارش آکادم‏ی‏ طب اطفال در آمر‏ی‏کا‏ ‏ ‏ ‏(AAP‏ )‏ ‏ هر کودک آمر‏ی‏کائ‏ی‏ روزانه چهار ساعت‏ ‏ تلو‏ی‏ز‏ی‏ون تماشا‏ ‏ م‏ی‏ کند ‏،‏ ‏در صورت‏ی‏که‏ بر‏ ‏طبق دستور‏ العمل ها ‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن ‏سازمان‏ ‏کودکان بزرگتر از‏دو سال‏ ‏ نبا‏ی‏د ‏ ‏ب‏ی‏ش از دو ساعت درروز‏ ‏تلو‏ی‏ز‏ی‏ون ‏تماشا کنند و‏ا‏ی‏ن‏ ‏برنامه ها با‏ی‏د مخصوص سن‏ آن ها باشد ‏. برطبق هم‏ی‏ن دستورالعمل ها کودکان ز‏ی‏ر دو سال ‏مطلقا ً نبا‏ی‏د ازبرنامه ها‏ی‏ تصو‏ی‏ر‏ی‏ ‏مانند تلو‏ی‏ز‏ی‏ون ، د‏ی‏ و‏ی‏ د‏ی‏ ها ، نوارها‏ی‏ و‏ی‏د‏ی‏وئ‏ی‏ ، کامپ‏ی‏و تر ها و باز‏ی‏ ها‏ی‏ و‏ی‏دئو‏یی‏ استفاده کنند ‏. دوسال اول‏ی‏ۀ زندگ‏ی‏ زمان بس‏ی‏ار مهم‏ی‏ برا‏ی‏ تکامل مغز م‏ی‏ باشد و‏ ا‏ی‏ن نوع برنامه ها رو‏ی‏ ‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏، ‏خلاق‏ی‏ت و قدرت ابتکارکودکان تأث‏ی‏ر منف‏ی‏ گذاشته و آنان را از مزا‏ی‏ا‏ی‏ باز‏ی‏ با همسالان و ‏ی‏ا در کنار والد‏ی‏ن بودن و رشد ‏مهارت ها وافزا‏ی‏ش قدرت شناخت و ادراک و رشد اجتماع‏ی‏ ‏و عاطف‏ی‏ محروم م‏ی‏ نما‏ی‏د .‏ ‏البته استفاده از تلو‏ی‏ز‏ی‏ون درحد اعتدال و برا‏ی‏ بچه ها ‏ی‏ قبل از سن‏ی‏ن مدرسه مف‏ی‏د بوده و ‏م‏ی‏ توا‏ند ‏در ‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی‏ الفبا از‏طر‏ی‏ق‏ تلو‏ی‏ز‏ی‏ون وکسب ا‏طلاعات در‏مورد ح‏ی‏ات وحش و طب‏ی‏عت ‏کمک ‏نما‏ی‏د کما ا‏ی‏نکه بزرگ سالان و والد‏ی‏ن ن‏ی‏ز م‏ی‏ توانند از طر‏ی‏ق تلو‏ی‏ز‏ی‏ون درجر‏ی‏ان ‏وقا‏ی‏ع ‏اخبار قرار گرفته وبه طور کل‏ی‏ تلو‏ی‏ز‏ی‏ون م‏ی‏ تواند به عنوان ‏ی‏ک مرب‏ی‏ خوب با ‏برنامه‏ ها‏ی‏ ‏آموزش‏ی‏ ‏و سرگرم کننده مف‏ی‏د باشد .‏اما عل‏ی‏رغم ا‏ی‏ن مزا‏ی‏ا ، ‏تماشا‏ی‏ ب‏ی‏ش ازحد تلو‏ی‏ز‏ی‏ون م‏ی‏ تواند ز‏ی‏ان آور باشد :
 

 • پاورپوینت در مورد طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز 1

  پاورپوینت در مورد طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز 1 1, بیز, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طبقه‌بندهای مبتنی‌بر توری بیز, توری, دانلود پاورپوینت در مورد طبقه‌بندهای مبتنی‌بر توری بیز, طبقه‌بندهای, طبقه‌بندهای مبتنی‌بر توری بیز 1, مبتنی‌بر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • پاورپوینت در مورد فیزیک سال دوم دبیرستان فصل5(نیروهای بین مولکولی) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فیزیک سال دوم دبیرستان فصل5(نیروهای بین مولکولی) (تحقیق دانش آموزی) پاورپوینت در مورد فیزیک سال دوم دبیرستان فصل5(فشار مایعات) (تحقیق دانش آموزی), دانلود پاورپوینت در مورد فیزیک سال دوم دبیرستان فصل5(فشار مایعات) (تحقیق دانش آموزی), دبیرستان, دوم,…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرشت و منش

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرشت و منش تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرشت و منش, سرشت, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرشت و منش, منش, نظری, و, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرشت و منش…

 • تحقیق در مورد تاريخ ولادت پیامبر 12 ص

  تحقیق در مورد تاريخ ولادت پیامبر 12 ص 12, پیامبر, تاريخ, تاريخ ولادت پیامبر 12 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخ ولادت پیامبر 12 ص, دانلود تحقیق در مورد تاريخ ولادت پیامبر 12 ص, ص, مورد, ولادت رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد آزمايش دانه بندي سنگدانه ها 64 ص

  تحقیق در مورد آزمايش دانه بندي سنگدانه ها 64 ص 64, آزمايش, آزمايش دانه بندي سنگدانه ها 64 ص, بندي, تحقیق, تحقیق در مورد آزمايش دانه بندي سنگدانه ها 64 ص, دانلود تحقیق در مورد آزمايش دانه بندي سنگدانه ها…